Integritetspolicy

Allmänna villkor

Kakor

Villkor

Mellan Budstr AB, nedan kallat Budstr, och Återförsäljaren (definierad nedan) gäller dessa allmänna villkor (”Allmänna Villkor”). Genom att köpa och sälja Budstrs produkter, godkänner Återförsäljaren dessa Allmänna Villkor och ett bindande avtal uppstår mellan Budstr och Återförsäljaren.

1. Allmänt

Budstr förbehåller sig rätten att när som helst ändra dessa Allmänna Villkor. Ändringar av de

Allmänna Villkoren träder i kraft tidigast fyra (4) veckor efter att de annonserats på www.Budstr.se. Eventuella väsentliga ändringar träder i kraft tidigast fyra (4) veckor efter det att meddelande härom skickats till Återförsäljaren. Ändringar av mindre betydelse träder i kraft fyra (4) veckor efter att de annonserats på www.Budstr.se och de behöver således inte meddelas Återförsäljaren för att äga giltighet.


Definitioner:

Återförsäljare: Avser Budstrs avtalspart till detta avtal, d.v.s. föreningen när det gäller idrottsföreningar och idrottslag, enskild förälder/klassföreståndare när det gäller skolklasser och myndiga vårdnadshavare till andra säljande grupper.

Administratör: Avser fysisk person som Återförsäljaren, när denne utgörs av en förening, utsett att agera kontaktperson mellan föreningen och Budstr enligt punkt 4 nedan samt där sådan person uppfyller kraven enligt punkt 5 nedan.

Försäljningsgruppen: Avser medlemmarna i den skolklass, idrottsförening eller det idrottslag som ska hjälpa Återförsäljaren att sälja Budstrs produkter.


Leverans och distribution av Budstrs produkter sker i syfte att Återförsäljaren genom Försäljningsgruppen under en begränsad tid ska tjäna pengar till ett gemensamt mål såsom träningsläger eller klassresa på den förtjänst som görs vid vidareförsäljningen av Budstrs produkter till slutkund. Intjänade pengar ska inte tillfalla enskilda medlemmar i Försäljningsgruppen utan ska tillkomma samtliga medlemmar inom Försäljningsgruppen. Försäljningsgruppens intäkter ska oavkortat användas till att uppfylla gruppens gemensamma mål.

Återförsäljaren ska sälja Budstrs produkter med hjälp av medlemmarna i Försäljningsgruppen. Beställningar från slutkunder sammanställs av Återförsäljaren och Återförsäljaren beställer och köper produkterna av Budstr motsvarande den sammanlagda beställningen från slutkunderna.

2. Parternas rättsliga ställning

Återförsäljaren förbinder sig att i egen regi köpa och sälja Budstrs produkter.

Vidareförsäljningen ska ske genom uppsökande verksamhet av Återförsäljaren genom

Försäljningsgruppen. Återförsäljaren får inte utbetala lön eller annan ersättning för detta arbete till medlemmar i Försäljningsgruppen eller annan. Återförsäljarens intäkter ska oavkortat och enbart användas i den ideella verksamheten och för gruppens gemensamma mål.

Detta avtal ska inte medföra att Budstr i förhållande till Återförsäljaren anses vara arbetsgivare eller att Återförsäljaren i förhållande till Budstr anses vara arbetstagare.

Återförsäljaren ska inte anses utgöra kommissionär eller handelsagent åt Budstr. Till undvikande av missförstånd avtalar parterna uttryckligen bort Lag (1991:351) om handelsagentur och Kommissionslag (2009:865).

3. Budstrs åtaganden

Budstr förbinder sig att stödja Återförsäljaren under detta avtals giltighetstid vid frågor och ge Återförsäljaren sådan information som denne kan behöva för att distribuera produkterna till slutkund.

4. Återförsäljarens åtaganden

För det fall Återförsäljaren är en förening är Återförsäljaren införstådd med att det är en förutsättning för detta avtals giltighet och för att Återförsäljaren ska få distribuera Budstrs produkter, att Återförsäljaren tillsett att Administratören utsetts och att sådan Administratör uppfyller de krav som ställs på honom/henne under detta avtal.

Återförsäljaren åtar sig att följa och respektera Budstrs uppförandekod. Återförsäljaren åtar sig att följa de anvisningar och instruktioner som lämnas av Budstr i samband med köp och försäljning av Budstrs produkter. Återförsäljaren ska i sitt försäljningsarbete utföra sitt arbete på ett sådant sätt att produkternas och varumärkets goodwill och anseende bibehålls och helst förstärks. Återförsäljaren beställer antal startpaket med visningspaket enligt Budstrs instruktioner i samband med att Återförsäljaren ingår detta avtal.

Om Återförsäljaren använder sig av webbaserad tjänst, såsom en applikation, i samband med köp och försäljning av Budstrs produkter, åtar sig Återförsäljaren att följa de eventuella användarvillkor som gäller för sådan tjänst i tillägg till dessa Allmänna Villkor.

5. Administratör

Administratören ska vara myndig, ej vara belastad med betalningsanmärkningar och acceptera att en anmärkningskontroll kan göras. Administratören har ansvaret för betalning och en korrekt redovisning gentemot Budstr och Återförsäljaren. Administratören ska vara ansvarig för alla kontakter med Budstr i frågor som omfattas av eller relaterar till detta avtal.

Återförsäljaren ska tillse att utsedd Administratör går i solidarisk borgen såsom för egen skuld för Återförsäljarens rätta fullgörande av förpliktelser gentemot Budstr enligt detta avtal. Genom att godkänna detta avtal, försäkrar Administratören att denne erhållit fullmakt från den förening som Administratören företräder att för föreningens räkning ingå detta avtal och annars agera för föreningen/Återförsäljaren i enlighet med detta avtal. Administratören ska ta del och bli införstådd med samt åtfölja villkoren för Återförsäljaren i detta avtal samt följa de instruktioner som från tid till annan kan komma att lämnas av Budstr.

Administratören ska följa och respektera Budstrs uppförandekod. Om Administratören använder sig av webbaserad tjänst, såsom en applikation, i samband med köp och försäljning av Budstrs produkter, åtar sig Administratören att följa de eventuella användarvillkor som gäller för sådan tjänst i tillägg till dessa Allmänna Villkor. Administratörens personuppgifter lagras och behandlas i enlighet med Budstrs Integritetspolicy , länk till den HÄR.

Administratören kan inte överlåta sina åtaganden enligt detta avtal eller sin roll som Administratör utan Återförsäljarens och Budstrs skriftliga godkännande.

6. Beställning av produkter

Administratören ska lägga skriftlig beställning av produkter till Budstr via hemsidan Budstr.se genom att logga in på den personliga sida som tilldelats Administratören av Budstr. Administratören kan också lägga beställning av produkter direkt genom en representant från Budstr. Beställning ska ske senast det datum och på det sätt som särskilt meddelats Återförsäljaren av Budstr. I annat fall kan Budstr inte garantera leverans.

7. Leverans och frakt

Budstr har som målsättning att kunna leverera beställda produkter vid den leveransdag som särskilt meddelats Återförsäljaren eller annars enligt överenskommelse mellan parterna. För det fall leverans inte kan ske vid den tid som meddelats Återförsäljaren eller om parterna annars överenskommit åtar sig Budstr att meddela Återförsäljaren när leverans beräknas kunna genomföras. Återförsäljaren ska via hemsidan i samband med orderläggning meddela Budstr till vilken adress leverans ska ske eller direkt till sin kontaktperson från Budstr. Återförsäljaren ansvarar för att uppgiven adress för leverans är korrekt. Merkostnader som ett resultat av brister i av Återförsäljaren lämnade uppgifter för leverans kan komma faktureras av Budstr. Budstr äger avböja en beställning eller avbryta en leverans om Budstr bedömer att kreditvärdigheten är låg eller om Återförsäljaren eller Administratören erhållit betalningsanmärkning. Leverans av beställning överstigande 249 paket levereras fraktfritt. För order under 250 paket tillkommer en fraktkostnad enligt gällande tabell. Beställda produkter kan även avhämtas direkt hos Budstr efter överenskommelse mellan parterna.

8. Mottagningskontroll och reklamation av Återförsäljaren

Återförsäljaren ska tillse att Försäljningsgruppen inom nitton (19) dagar från mottagen leverans av produkter från Budstr utför kontroll av produkterna mot följesedel. Om mottagen produkt är synbart felaktig eller om avvikelse föreligger i förhållande till följesedel ska produkten/leveransen reklameras till Budstr omgående, dock senast tjugoen (21) dagar från mottagen leverans från Budstr. Reklamerade produkter omlevereras för de fall Budstr efter prövning kan konstatera att produkten var felaktig.

9. Pris och Betalningsvillkor

Återförsäljaren ska köpa produkter från Budstr enligt Budstrs vid var tid gällande prislista. Budstr äger ange rekommenderat pris för produkterna mot slutkund. Återförsäljaren ska erlägga betalning för gjord beställning senast tjugo (20) dagar efter det att faktura erhållits. Efter avslutad försäljning ska visningspaketen betalas enligt faktura eller returneras till

Budstr om inte annat överenskommits. Överstiger beställningen 350 paket krediteras visningspaketen på slutfakturan. Sker ingen betalning inom angiven tid utgår dröjsmålsränta uppgående till Riksbankens gällande referensränta + 8 %- enheter. När Återförsäljaren erlagt full betalning till Budstr och i övrigt parternas samtliga mellanhavanden är reglerade anses parternas mellanhavanden vara slutreglerade (Slutreglering).

10. Förtida upphörande

Budstr äger rätt att säga upp detta avtal till omedelbart upphörande för det fall Återförsäljaren åsidosätter sina förpliktelser enligt avtalet och rättelse inte sker inom två (2) vardagar efter skriftlig uppmaning från Budstr.

11. Ersättning

Återförsäljaren behåller skillnaden mellan det vid varje tidpunkt gällande pris som Återförsäljaren betalar till Budstr och det vid varje tidpunkt gällande pris en slutkund betalar till Återförsäljaren.

12. Slutkundens ångerrätt och reklamationsrätt

Genom detta avtal åtar sig Budstr att informera Återförsäljaren genom Administratören om dennes eventuella skyldigheter enligt Lag (2005:59) om distansavtal och avtal utanför affärslokaler. Lagen kan ge slutkund rätt att ångra sitt köp inom 14 dagar från det att produkterna avlämnats till slutkund. Om köpet avser flera produkter, börjar ångerfristen löpa när den sista varan avlämnas till slutkund.

Slutkunden gör gällande sin eventuella ångerrätt genom att kontakta Återförsäljaren. Återförsäljaren åtar sig att informera slutkunden om dennes ångerrätt och hur denna ska utövas enligt lag. Slutkunden äger rätt att reklamera felaktiga produkter eller eventuellt utföra vissa byten av produkter genom att ta kontakt med Budstr direkt. Återförsäljaren har rätt att returnera produkter till följd av att slutkunder utnyttjat sin ångerrätt. Återförsäljaren ska utöva sådan rätt inom 21 arbetsdagar från att Budstr levererat de aktuella produkterna till Återförsäljaren. Returnerade produkter kommer krediteras av Budstr. Slutkundens personuppgifter lagras och behandlas i enlighet med Budstrs Integritetspolicy, länk till den HÄR.

13. Övrigt

Återförsäljaren får varken överlåta eller upplåta sina rättigheter eller skyldigheter enligt dessa Allmänna Villkor eller det avtal som Återförsäljaren ingår med Budstr utan Budstrs skriftliga medgivande.